Admission Information Center Admission Information Center
งานรับสมัครนักศึกษา งานรับสมัครนักศึกษา
TH | EN
การรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ รอบ 10,11,14,24

คำชี้แจง (โปรดอ่านโดยละเอียด)

   

      เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถให้นักศึกษาใหม่เข้ามารายงานตัวในมหาวิทยาลัยตามกำหนดได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาใหม่ทุกคน รายงานตัวออนไลน์ โดยให้ผู้สมัครเลือกรายงานตัวตามรอบที่สมัครไว้ และกรอกข้อมูลออนไลน์ ดังนี้ (**เลือกเฉพาะรอบของตัวเองเท่านั้น**)
     1. รอบ โควตา TCAS2 (รหัสประจำตัวผู้สมัครขึ้นต้น 10) คลิก
     2. รอบ รับตรงอิสระ (รหัสประจำตัวผู้สมัครขึ้นต้น 11) คลิก
     3. รอบ Admission  TCAS3 (รหัสประจำตัวผู้สมัครขึ้นต้น 14) คลิก
     4. รอบ รับตรง (สายอาชีพ) (รหัสประจำตัวผู้สมัครขึ้นต้น 24) คลิก
     5. รอบอื่น ๆ ที่รายงานตัวล่าช้า หรือยังไม่ได้รายงานตัวตามกำหนด คลิก

    ****กรอกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ ได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564***

***หมายเหตุ รหัสประจำตัวผู้สมัครจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้สมัครอยู่รอบใด โปรดตรวจสอบรหัสผู้สมัครโดยละเอียด (สามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร)
 
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-5448046 (วันทำการปกติ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)