Admission Information Center Admission Information Center
งานรับสมัครนักศึกษา งานรับสมัครนักศึกษา
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาที่เปิดรับ นักศึกษา ภาคปกติ 2565

คำสั่งพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาคการศึกษา 1/2564
ภาคการศึกษาที่ 2/2564

>> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ <<

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

>>แบบประเมินความพึงพอใจ งานรับสมัครนักศึกษา<<

แบบประเมินความพึงพอใจ งานรับสมัครนักศึกษา
Mike
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Mike
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด