Admission Information Center Admission Information Center
งานรับสมัครนักศึกษา งานรับสมัครนักศึกษา
TH | EN
ขั้นตอนการปฏิบัติ นักศึกษาภาคปกติ ( สายอาชีพ)

ขั้นตอนการปฏิบัติ (โปรดอ่านโดยละเอียด)
สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. กรอกข้อมูลรายงานตัวการเป็นนักศึกษา (ให้คลิกแถบสีส้ม ท้ายชื่อ - นามสกุล)
2.พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน (ในใบแจ้งชำระเงิน จะระบุ ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา รหัสผู้สมัคร และจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด ให้ชำระเงินตามยอดที่ระบุไว้ในใบแจ้งชำระเงิน)
3.นำไปชำระเงินที่เคาเตอร์ธนาคาร ที่ระบุไว้ในใบแจ้งชำระเงิน (ธ.ทหารไทย ,ธ.ไทยพาณิชย์ ,ธ.กรุงไทย และธ.กสิกรไทย ) หรือ งานการเงิน อาคาร 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4.เก็บใบเสร็จรับเงินจากธนาคารไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันรายงานตัว(ตรวจเอกสารหลักฐาน)
5.เสร็จสิ้นกระบวนการ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กำหนดการต่อไปให้ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ทาง www.pnru.ac.th

หมายเหตุ หากต้องการตรวจสอบว่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ให้รอดำเนินการหลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 2-3 วันทำการ
(ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) สถานะจะแจ้งให้ทราบว่า ขึ้นทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  (จะขึ้นแถบสีเขียวท้ายชื่อ-นามสกุล)