Admission Information Center Admission Information Center
งานรับสมัครนักศึกษา งานรับสมัครนักศึกษา
TH | EN
ขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 55

 คำชี้แจง โปรดอ่านโดยละเอียด

***สาขาวิชาที่ไม่มีในประกาศ คือ สาขาวิชาที่มีจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์การเปิดการเรียนการสอนได้ จึงทำให้ผู้สมัครในสาขานั้นไม่มีรายชื่อ***

สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้ประกาศรายชื่อ ให้เลือกปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้             
       1.1  แจ้งความจำนงเปลี่ยนสาขา โทรศัพท์ 02-5448046 ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน–วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ระหว่าง เวลา 09.00–12.00 น.และ 13.00 – 15.00 น. หรือ
 
       1.2 ขอรับคำร้องขอเงินค่าสมัครคืน ที่ อาคาร 4 ชั้น 1 (อาคารเรียนและอำนวยการ) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และรับเงินคืนที่ห้องการเงิน อาคาร 4 ชั้น 3 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน–วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.(งดให้บริการใน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
  • เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการขอรับเงินคืน
  1. ใบเสร็จค่าสมัคร 200 บาท  ที่ชำระกับธนาคาร (ฉบับจริง) และ
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-5448046 งานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร