Admission Information Center Admission Information Center
งานรับสมัครนักศึกษา งานรับสมัครนักศึกษา
TH | EN
รายละเอียดการรายงานตัวเป็นนักศึกษาและขอเงินคืน 20% สำหรับนักศึกษาที่สมัครรอบโควตาพิเศษ และรอบPortfolio(สายอาชีพ)คลิกดู การแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย


  ตรวจสอบรายชื่อ 
             
               วิทยาลัยการฝึกหัดครู
               คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               คณะวิทยาการจัดการ


หมายเหตุ :  รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อของนักศึกษารอบโควตาพิเศษ และรอบ Portfolio (สายอาชีพ) เท่านั้น รอบอื่น ๆ ให้รอดู                         ประกาศในวันที่ 17 พ.ค.64