Admission Information Center Admission Information Center
งานรับสมัครนักศึกษา งานรับสมัครนักศึกษา
TH | EN
ขั้นตอนการปฏิบัติ รอบ Portfolio (สายอาชีพ)

ขั้นตอนการปฏิบัติ

สำหรับสาขาวิชาที่ต้องเข้ามาสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก
2.ใบสมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว
3.ผลการเรียน 4-5 ภาคการศึกษา
4.แต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา
หากสาขาวิชาใดที่เข้ามาสอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งวัน - เวลา และสถานที่สอบไว้อย่างชัดเจน


คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ