Admission Information Center Admission Information Center
งานรับสมัครนักศึกษา งานรับสมัครนักศึกษา
TH | EN
ขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)

ขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)

1. กรอกข้อมูลรายงานตัว 
2. พิมพ์ใบชำระเงิน โดยสามารถชำระเงินได้ที่เคาเตอร์ธนาคาร ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563  ธนาคารต่อไปนี้
     - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
     - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
     - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
     - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อตรวจสอบ
4. รายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมบูรณาการ ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ (ตึกเซเว่น) โดยเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้


เอกสารที่เตรียมมาวันรายงานตัว
-  วุฒิการศึกษา ฉบับจริง และสำเนา (ขนาด A4)       จำนวน  2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
-  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)                            จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
-  ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ที่ชำระเงินผ่านธนาคารระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563)
-  แต่งกายชุดสุภาพ (ไม่ใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น)

      
            ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย รวมค่าใช้จ่าย
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4,500 14,000 18,500
นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) 4,500 14,000 18,500
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 4,500 13,000 17,500
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4,500 13,000 17,500
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4,500 13,000 17,500
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) 4,500 13,000 17,500
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4,500 13,000 17,500
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 4,500 14,000 18,500
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4,500 13,000 17,500
การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.) 9,000 26,000 35,000
การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
(หลักสูตรสองภาษา)
4,500 21,500 26,000

หมายเหตุ  1. กรณีที่นักศึกษาขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น
                 2.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ่ายเฉพาะเทอมแรกเท่านั้น 
                 3.เฉพาะปีการศึกษา 2563 ปรับลดค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 20 % (สถานการณ์โควิด-19)