Admission Information Center Admission Information Center
งานรับสมัครนักศึกษา งานรับสมัครนักศึกษา
TH | EN
ขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)

ขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)

1. กรอกข้อมูลรายงานตัว 
2. พิมพ์ใบชำระเงิน โดยสามารถชำระเงินได้ที่เคาเตอร์ธนาคาร ระหว่างวันที่ 2 - 11 มีนาคม 2564  ธนาคารต่อไปนี้
     - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
     - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
     - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
     - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อตรวจสอบ
4. รายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ (ตึกเซเว่น) ชั้น 1 โดยเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้


เอกสารที่เตรียมมาวันรายงานตัว
-  วุฒิการศึกษา ฉบับจริง และสำเนา (ขนาด A4)       จำนวน  2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
-  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)                            จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
-  ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ที่ชำระเงินผ่านธนาคารระหว่างวันที่ 2-11 มีนาคม 2564)
-  แต่งกายชุดสุภาพ (ไม่ใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น)

      
        
**จำนวนเงินค่าลงทะเบียน จะแจ้งให้ทราบในใบชำระเงินเมื่อกรอกข้อมูลในการรายงานตัวเสร็จแล้ว กรุณาชำระเงินตามจำนวนที่แจ้งนะคะ (ยอดจำนวนเงินที่แจ้งเป็นยอดที่ลด 20% แล้วค่ะ)