Admission Information Center Admission Information Center
งานรับสมัครนักศึกษา งานรับสมัครนักศึกษา
TH | EN
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศ
 เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563) มีดังนี้
1.วุฒิการศึกษาฉบับจริง และสำเนา   จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2.บัตรประจำตัวผู้สอบ (ใบสมัครที่ชำระเงินที่ธนาคาร)
3.แต่งกายชุดสุภาพ (ไม่ใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น)

สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้ประกาศรายชื่อ ให้เลือกปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง จาก ข้อ 2.1 หรือ 2.2 ดังนี้
2.1 แจ้งความจำนงเปลี่ยนสาขา ที่ อาคาร 4 ชั้น 1 (อาคารเรียนและอำนวยการ) สำนักส่งเสริมวิชาการฯหรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5448046 ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม2563–วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00–12.00 น.และ 13.00 – 15.00 น.     หรือ
 
2.2 ขอรับคำร้องขอเงินค่าสมัครคืน ที่ อาคาร 4 ชั้น 1 (อาคารเรียนและอำนวยการ) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และรับเงินคืนที่ห้องการเงิน อาคาร 13 ชั้น 2 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563–วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00–12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. (งดให้บริการในวันที่ 31 ต.ค.- 1 พ.ย. และ วันที่ 7 – 8 พ.ย. 63)
  1. ใบเสร็จค่าสมัคร 200 บาท  ที่ชำระกับธนาคาร (ฉบับจริง) และ
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ